Zarządzanie różnorodnością: Jak pomaga osobom niepełnosprawnym w miejscu pracy?

Najprostszą definicją zarządzania różnorodnością byłoby zarządzanie ludźmi, zważywszy, że każdy człowiek jest jedyną w swoim rodzaju mieszanką cech. Biorąc pod uwagę powyższe pojęcie, w ramach miejsca pracy mówimy o polityce, w której osiągana jest równowaga pomiędzy działaniami organizacji a odrębnością pracowników. Ten typ zarządzania dotyczy również osób niepełnosprawnych.

Kontekst społeczny, który doprowadził do powstania zarządzania różnorodnością

Niewątpliwie jest to koncepcja, która w większym stopniu przesuwa granice rynku pracy, stąd mówimy o bardziej inkluzywnym rynku pracy. Jednak szereg wydarzeń sprawił, że krajobraz rynku pracy uległ zmianie. Wydaje się, że zmiany społeczne, które zaszły, zmusiły rynek pracy do dostosowania się do pojawiających się potrzeb. Dodatkowo, niedobór siły roboczej doprowadził do integracji osób niepełnosprawnych, wśród innych grup społecznych. Rozwojowi rynku pracy sprzyjała polityka rządów oraz rozwój odpowiednich przepisów prawnych, które chronią ludzi przed jakąkolwiek dyskryminacją. Mamy więc do czynienia z pewnego rodzaju interwencją w kierunku zmniejszenia nierówności społecznych. Ponadto, takie podejście do zarządzania sprzyja indywidualizacji, a więc uznaje odrębność każdej osoby.

Pierwsze kroki w integrowaniu polityki różnorodności

Pierwsze kroki w praktycznym wdrażaniu polityki różnorodności w miejscu pracy mogą być osiągnięte poprzez ustalenie planu działania, który zawiera następujące elementy:

  • Opracowanie kroków potrzebnych do osiągnięcia celu organizacji.
  • Gromadzenie istotnych informacji, które wzmocnią wysiłki zmierzające do zintegrowania tego typu administracji.
  • Opracowanie na podstawie zebranych informacji, w celu rozwinięcia ram organizacji.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest świadomy znaczenia bardziej integracyjnego rynku pracy oraz tego, jak korzystne dla organizacji może być zarządzanie różnorodnością. Nasza instytucja uczestniczy w licznych projektach europejskich, które wspierają tę koncepcję. W tym zakresie, "SKILLS+: European Skills Competition for people with a labour disability" to projekt w ramach programu Erasmus+, który wspiera Europejską Strategię Niepełnosprawności 2010-2020 i skupia się na osobach z niepełnosprawnością. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.