Odkrywanie Programu ENI CBC MED odpowiadającego na wezwanie

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) uruchomiony w 2014 r. jako następca Europejskiego Instrumentu Partnerstwa Sąsiedzkiego (ENPI) i będzie funkcjonował do 2020 r., zapewnia większość środków finansowych dla UE i krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Poza programami dwustronnymi i wielonarodowymi, finansowanie będzie również przyznawane na współpracę transgraniczną. Nowy program ENI CBC "Basen Morza Śródziemnego" jest częścią tej działalności.

Za opracowaniem tej strategii, jak również za warunkami wdrażania nowego Programu stoi Wspólny Komitet Monitorujący, organ składający się z 14 krajów - Algierii, Cypru, Egiptu, Francji, Grecji, Izraela, Włoch, Jordanii, Libanu, Malty, Palestyny, Portugalii, Hiszpanii i Tunezji.

Spośród 11 priorytetów programu, 7 zostało wybranych przez Wspólny Komitet Monitorujący do zaproszenia do składania projektów strategicznych. Dostępny budżet wynosi blisko 68 mln euro. Oto siedem priorytetów, które zostały wybrane do tego naboru:

- A.1.1 - Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i niedawno założonych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych przedsiębiorców i kobiet, oraz ułatwianie ochrony ich praw własności intelektualnej i komercjalizacji, w stosownych przypadkach: 6,7 mln euro - A.1.2 - Wzmacnianie i wspieranie eurośródziemnomorskich sieci, klastrów, konsorcjów i łańcuchów wartości w sektorach tradycyjnych i nietradycyjnych: 6,7 mln EUR - A.2.1 - Wsparcie transferu technologicznego i komercjalizacji wyników badań, wzmocnienie powiązań między badaniami, przemysłem i innymi podmiotami sektora prywatnego: 15,2 mln euro - A.3.1 - Zapewnienie młodym ludziom, w szczególności należącym do grupy NEETS, oraz kobietom, umiejętności poszukiwanych na rynku: 12,1 mln euro - B.4.1 - Wspieranie innowacyjnych i technologicznych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody i zachęcanie do korzystania z niekonwencjonalnych źródeł zaopatrzenia w wodę: 9,1 mln euro - B.4.2 - Ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych i promowanie selektywnej zbiórki u źródła oraz optymalnego wykorzystania ich składników organicznych: 9,1 mln EUR - B.4.3 - Wspieranie efektywnej kosztowo i innowacyjnej modernizacji energetycznej w odniesieniu do rodzajów budynków i stref klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych: 9,1 mln EUR.

Kryteria wyboru tych priorytetów wynikają z konsultacji krajowych we wszystkich krajach uczestniczących. Zostały one również oparte na analizie społeczno-gospodarczej i środowiskowej, której celem jest określenie najistotniejszych wyzwań.

Oczekuje się, że dzięki finansowaniu w ramach programu projekty strategiczne przyczynią się do rozwoju polityki, która będzie trwała długo po zakończeniu programu i będzie miała dalekosiężne skutki. We wszystkich partnerstwach powinny uczestniczyć zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, które będą mogły wnieść własne innowacyjne pomysły w celu zmiany każdego sektora.

Zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone pod koniec lutego lub na początku marca. Będzie ono silnie wspierane przez serię różnych wydarzeń informacyjnych odbywających się we wszystkich krajach uczestniczących.

Projekty strategiczne w ramach Programu ENI CBC MED koncentrują się na potrzebach obszaru śródziemnomorskiego. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie różne czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój tego obszaru. Czynniki takie jak przedsiębiorczość.

IED miał okazję być częścią wniosku "Helios" w ramach priorytetu A.3 "Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" oraz priorytetu A.3.1 "Zapewnienie młodym ludziom, w szczególności należącym do grupy NEETS, oraz kobietom, umiejętności poszukiwanych na rynku".

Nasze doświadczenie podczas tworzenia wniosku pokazało nam, jak tworzyć zespoły i konsorcja o podobnej wizji i zdolności do współpracy oraz uzyskiwania najlepszych rezultatów. Wniosek "Helios" został zatwierdzony i jest to pierwszy udany projekt ENI dla IED.

Ponadto, IED brał wcześniej udział w projekcie ENPI, Lactimed, jako podwykonawca jednego z partnerów projektu - Związku Greckich Izb Przemysłowo-Handlowych. IED był odpowiedzialny za wdrożenie sekretariatu i wsparcie naukowe projektu na obszarze Tesalii.

Chcemy, aby to był dopiero początek. Nasze rosnące doświadczenie na tym polu pomoże nam stać się aktywnymi, wartościowymi partnerami w kolejnych projektach ENI. Jeśli chcesz złożyć wniosek w ramach zaproszenia ENI i chcesz zbudować silne konsorcjum partnerów, skontaktuj się z nami już dziś!