Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: O stawaniu się świadomym ekologicznie

Oczywiście zmierzamy ku przyszłości, w której ze względu na ograniczone zasoby naturalne, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) jest koniecznością. Musimy ukierunkować naszą motywację i wysiłek na naukę i życie w sposób zrównoważony. W związku z tym, będziemy musieli zmierzyć się z problemem jakości edukacji.

Ogólny cel Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

UNESCO planuje inkluzywną, wysokiej jakości edukację na temat zrównoważonego rozwoju. Projekt ten sprowadza się do transformacji edukacji. Przekształcona edukacja doprowadzi z kolei do dostarczenia wiedzy i kultywowania umiejętności, wartości i mentalności świadomych zmian klimatycznych. Jest to zatem plan z długoterminowym celem w kierunku zrównoważonego świata, z poszanowaniem różnic kulturowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju: Numery 4, 11, 12 i 13

Organizacja Narodów Zjednoczonych dostrzegła potrzebę zrównoważonego rozwoju i w odpowiedzi na nią opracowała Agendę zawierającą siedemnaście (17) celów. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju przyczynia się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

  • SDG Numer 4: "Zapewnienie włączającej i sprawiedliwej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich". Celem tego celu jest promowanie równych szans edukacyjnych dla wszystkich; obejmuje on również kultywowanie mentalności świadomej ekologicznie.
  • SDG Numer 11: "Uczynić miasta i osiedla ludzkie integrującymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi". Przekształcenie naszej mentalności nieuchronnie doprowadzi do przekształcenia innych aspektów naszego życia i naszych miast.
  • SDG Numer 12: "Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji". Ten cel jest powiązany z unowocześnionym systemem edukacji, który promuje zrównoważony rozwój.
  • SDG Numer 13: "Podjąć pilne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków". Jak już wspomniano, wraz z promocją trafnej edukacji, jest to kolejny krok w kierunku walki z zagrożeniami środowiskowymi.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) dostrzega i wspiera wizję zmierzenia się z tym problemem. Nasz instytut uczestniczy i jest aktywny w wielu europejskich projektach dotyczących tej tematyki. Jednakże, mocno wierzymy w wysiłek zespołowy. Dlatego zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami. Chętnie podejmiemy z Państwem współpracę.