UE nowej generacji: Przekształcanie Europy w odporną Unię

Next Generation EU jest instrumentem umożliwiającym Europie wyjście z kryzysu wywołanego przez koronawirus. Wyznaczone cele mają przekształcić obecne warunki w Europie w bardziej ekologiczne, cyfrowe i odporne. Osiągnięcie tych celów oznacza przekształcenie europejskiego krajobrazu gospodarczego i rynku pracy.

Kontekst tego instrumentu naprawczego

Ten instrument naprawczy, wraz z długoterminowym budżetem UE, opiewa na łączną kwotę 1,8 biliona euro i ma na celu odtworzenie podstaw Europy po kryzysie COVID-19. Mianowicie dysponowanie środkami umożliwiającymi stosowanie elastycznych mechanizmów, które zaspokajają bieżące potrzeby gospodarcze i społeczne. Ponadto inicjatywa ta przewiduje posiadanie środków umożliwiających przygotowanie się na przyszłe niepewności. W szczególności chodzi o miliardowy tymczasowy plan naprawczy na lata 2021-2023.

Komponenty tego porozumienia funkcjonują w sposób wspierający i modernizujący. Dlatego też ponad połowa całkowitego budżetu jest przeznaczona na spełnienie tych wymagań. Kluczowe elementy tej umowy są następujące:

  • Wspieranie badań i przedsięwzięć innowacyjnych, poprzez program finansowania Horyzont Europa.
  • Odbudowa Europy i przekształcenie jej fundamentów w bardziej przygotowaną i odporną, poprzez Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności, rescEU; oraz nowy program promujący zdrowie, EU4Health.
  • Przekształcanie polityk dotyczących spójności i rolnictwa w celu spełnienia obecnych priorytetów Unii
  • Duża część budżetu UE, bo aż 30 %, jest przeznaczona na przekształcanie krajobrazu środowiskowego poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ten udział w budżecie jest najwyższy, jeśli chodzi o fundusze europejskie.
  • Wspieranie inicjatyw promujących ochronę różnorodności biologicznej i równość płci.

Do kogo skierowana jest UE nowej generacji Zwraca się do

Każdy może skorzystać z tego planu naprawczego, wyszukując potencjalne otwarte i nadchodzące możliwości finansowania, które ułatwią realizację propozycji beneficjentów.

iED jako obserwator ram UE oraz negatywnego wpływu COVID-19; dlatego nasz Instytut uznaje znaczenie odpowiednich mechanizmów wsparcia, takich jak Next Generation EU. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat Next Generation EU, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem specjalistów.