Wzajemne uczenie się agencji innowacyjnych

O co chodzi?

Agencje wspierające innowacje, tj. regionalne i krajowe agencje, które opracowują i/lub wdrażają programy wsparcia innowacji dla MŚP, są ważnymi pośrednikami dla innowacji w MŚP. Ukierunkowanie, projekt i mechanizm realizacji programów wsparcia innowacji w dużym stopniu determinują wpływ ekonomiczny wspieranych działań oraz zadowolenie beneficjentów z udzielonego wsparcia. Unia Europejska wspiera wzajemne uczenie się polityki i wymianę "dobrych praktyk" w różnych programach, w tym na przykład w Siódmym Programie Ramowym (7PR), Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz INTERREG. Jednakże transfer dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacji w MŚP, udoskonalanie istniejących i tworzenie nowych programów wspierania innowacji dla MŚP przebiega powoli, a MŚP korzystające z programów wsparcia nadal często są niezadowolone z otrzymywanych usług.

Forum Partnerskie PRO-INNO Europe "INNO-Partnering Forum" (IPF, 2009-2012) wniosło znaczący wkład w sformułowanie wymogów dla stałego mechanizmu uczenia się dla agencji wspierających innowacje MŚP: działania edukacyjne muszą być oparte na jasnej metodologii i muszą być napędzane przez popyt, uruchomione w chwili obecnej, kiedy agencje same uznają potrzebę rewizji formatów programów. Ponadto, działania związane z partnerskim uczeniem się muszą korzystać z sekretariatu lub struktury animacyjnej, która zapewnia horyzontalny przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi agencjami. W ramach współpracy IPF opracował dwie metodologie w tym zakresie: system zarządzania jakością wdrożony poprzez system wzajemnej oceny oparty na metodologii EFQM oraz metodologię "twinning+", która łączy elementy tradycyjnej wzajemnej oceny i twinningu w małych grupach edukacyjnych zainteresowanych agencji. Celem tego działania jest udostępnienie krajowym i regionalnym agencjom innowacji tych dwóch metodologii jako elementów stałego środowiska wzajemnego uczenia się oraz zachęcenie agencji do częstszego angażowania się w działania w zakresie wzajemnego uczenia się.

Zakres:

Proponowane działania zapewnią zachęty w postaci niewielkich dotacji ryczałtowych dla krajowych i regionalnych agencji innowacji do angażowania się w działania w zakresie partnerskiego uczenia się na wszystkie tematy istotne dla projektowania i realizacji programów wsparcia innowacji dla MŚP. Powinno to być ukierunkowane na wyzwania, oparte na zamiarze agencji dokonania przeglądu formatów swoich programów lub wprowadzenia nowego programu, i prowadzić do rozwoju wspólnego rozumienia danej usługi wsparcia. Wsparcie dla działań w zakresie wspólnego uczenia się jest dostępne w każdym momencie, gdy pojawia się potrzeba i możliwość uczenia się polityki w agencjach. Wzajemne uczenie się jest otwarte dla wszystkich tematów dotyczących lepszego wsparcia innowacji dla MŚP. W kontekście tego działania za metody uczenia się uznaje się jednak tylko metodologię "Twinning+" oraz system zarządzania jakością dla agencji innowacji oparty na EFQM. Finansowanie dotacji przyznanych w ramach tego tematu będzie miało formę stałej kwoty ryczałtowej w wysokości 15 000 EUR / 50 000 EUR.

Wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że nie jest to działanie mające na celu wyłącznie promowanie wymiany dobrych praktyk. Celem jest zbadanie i opracowanie w drodze partnerskiego uczenia się nowych tematów i podejść w zakresie wspierania innowacji w MŚP z zamiarem zastosowania nowo nabytych umiejętności w praktyce.

Pomysł

Oczekiwany wpływ:

  • Liczba agencji innowacji zaangażowanych w działania związane z partnerskim uczeniem się znacząco wzrasta. Wyniki partnerskiego uczenia się są wykorzystywane w krajowych i regionalnych programach wspierania innowacji, w tym w programach współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Szeroki zakres nowych tematów i podejść do wspierania innowacji w MŚP jest badany i rozwijany w ramach działań wzajemnego uczenia się krajowych i regionalnych agencji innowacji. Szersze zastosowanie zarządzania jakością w agencjach innowacji zwiększa efektywność świadczenia usług i zadowolenie klientów oraz przyspiesza proces uczenia się.

W tych samych ramach, IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami i dalsze omówienie dostępnych opcji.