Społeczne i gospodarcze skutki migracji w Europie oraz polityka integracyjna

O co chodzi?

Lepsze zrozumienie społecznych i gospodarczych skutków i wpływu migracji w Europie jest konieczne, aby uzyskać obiektywny przegląd rozwoju sytuacji i zlikwidować błędne wyobrażenia. W świetle niedawnych i obecnych przepływów migracyjnych ocena polityki i działań integracyjnych jest równie ważna dla zapewnienia ich skuteczności w promowaniu integracji i włączania migrantów do społeczeństw przyjmujących.

Zakres:

Wnioski powinny zawierać podsumowanie długoterminowych skutków migracji na zagregowanym i ponadnarodowym poziomie UE dla wzrostu gospodarczego i wydajności, poziomów zatrudnienia i płac, przedsiębiorczości oraz skutków fiskalnych i wpływu na dobrobyt.

Powinny one analizować polityki związane z integracją migrantów, w tym uchodźców. Szczególną uwagę należy zwrócić na płeć i grupy w trudnej sytuacji, takie jak dzieci bez opieki i bezpaństwowcy. Należy również zwrócić uwagę na czynniki gospodarcze, kapitał ludzki i czynniki kulturowe w odniesieniu do wyników integracji różnych grup migrantów oraz społecznych skutków segregacji. Ponadto we wnioskach należy przeanalizować lokalny i interaktywny wymiar procesów integracyjnych oraz ich wpływ na świadczenie usług lokalnych, warunki w miejscu pracy, wydajność i innowacje. ), a także rolę instytucji i sieci transnarodowych w kształtowaniu integracji w skali lokalnej.

) oraz roli instytucji i sieci ponadnarodowych w kształtowaniu integracji w skali lokalnej. Ponadto powinny one oszacować wydajność, skuteczność i wpływ społeczny takich polityk oraz wskazać najlepsze praktyki i odpowiednie punkty odniesienia, opierając się na rozległej wiedzy, która już istnieje w UE. Wreszcie, należy również ocenić zrozumienie przeszłych i historycznych doświadczeń w zakresie integracji społeczności migrantów oraz tego, co mogą one nam powiedzieć o obecnych wyzwaniach. Niezbędne są badania interdyscyplinarne, łączące wiedzę z takich dyscyplin jak m.in. socjologia, ekonomia, historia, antropologia, kulturoznawstwo i psychologia.

Oczekiwany wpływ:

Działanie poprawi bazę wiedzy na temat społeczno-ekonomicznych skutków migracji. Dostarczy rozwiązań i zaleceń służących zwiększeniu skuteczności polityki ukierunkowanej na integrację migrantów. Przyczyni się również do budowania kompleksowych strategii na rzecz integracji we wszystkich państwach członkowskich UE, sprzyjających wzrostowi gospodarczemu sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

Termin: 14 marca 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 9 000 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego naboru, mogą Państwo skontaktować się z nami i omówić dostępne opcje.

Skontaktuj się z nami