Zastosowanie powstających przełomowych technologii w celu poprawy istniejących łańcuchów wartości

O co chodzi?

Powstający w Europie przemysł bioproduktów nabiera kształtu dzięki wielu łańcuchom wartości, zbudowanym na bazie istniejących łańcuchów wartości z uczestniczących sektorów przemysłowych lub na nowo, z nowych partnerstw ponad granicami sektorów. W miarę rozwoju przemysłu, obecna sytuacja oferuje możliwości (dalszego) ulepszania istniejących łańcuchów wartości poprzez integrację przełomowych technologii tam, gdzie ma to zastosowanie. Celem ulepszenia może być wyższa wydajność, niższe koszty i/lub bardziej zrównoważony rozwój.

Szczególnym wyzwaniem tego tematu jest identyfikacja możliwych ulepszeń technologicznych w istniejących łańcuchach wartości, gdy włączone są technologie przełomowe.

Zakres:

Dostosowanie, a w razie potrzeby dalszy rozwój innowacyjnych technologii w celu integracji z istniejącym łańcuchem wartości bioproduktów, aby poprawić jego funkcjonowanie pod względem wydajności, plonów, kosztów i/lub zrównoważonego rozwoju.

We wnioskach należy opisać obecne wąskie gardło lub wąskie gardła oraz sposób, w jaki wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych mogłoby przyczynić się do poprawy wyników technicznych i obniżenia kosztów lub zmniejszenia śladu środowiskowego.

Temat ten koncentruje się na całkowicie nowych, przełomowych technologiach zmieniających reguły gry. Nie obejmuje on innowacji przyrostowych i ciągłego doskonalenia.

Wnioski powinny zobowiązywać do oceny wpływu na środowisko opracowanych procesów lub produktów przy użyciu metodyk LCA opartych na dostępnych normach, certyfikacji, przyjętych i zwalidowanych podejściach (zob. również wprowadzenie - sekcja 2.2.5 - opublikowane w BBI JU AWP 2018)1.

Wnioski powinny również obejmować sprawdzenie efektywności ekonomicznej (analiza łańcucha wartości i rynku) opracowanych produktów i procesów wraz z analizą skutków społecznych, w stosownych przypadkach.

W stosownych przypadkach wnioski powinny również umożliwiać przeprowadzenie badań przednormatywnych i konormatywnych koniecznych do opracowania niezbędnych norm jakości produktów.

Poziom gotowości technologicznej (TRL) 2 na koniec projektu powinien wynosić co najmniej 3 dla danego łańcucha wartości bioproduktów. We wnioskach należy wyraźnie określić wyjściowy TRL, który może wynosić zaledwie 1 lub 2.

Zakres ma na celu wspieranie przemysłu w dalszym badaniu obiecujących technologii w celu rozszerzenia i wzmocnienia przemysłu opartego na biologii w Europie. Ma on również na celu zmniejszenie śladu środowiskowego całego łańcucha wartości.

Budzik i pieniądze

Budżet:

Całkowite koszty kwalifikowalne (bezpośrednie i pośrednie) są refundowane w zależności od stawki finansowania konkretnego działania:

  • Działanie w zakresie badań i innowacji: 100%; Działanie na rzecz innowacji: 70%; Działanie Koordynacja i Wsparcie: 100%

Pośrednie koszty kwalifikowalne (np. koszty administracyjne, koszty komunikacji i infrastruktury, materiały biurowe) są zwracane według stawki ryczałtowej wynoszącej 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Kwalifikowalność wnioskodawców:

Do finansowania ze środków Unii kwalifikują się następujący uczestnicy:

  • każdy podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, lub utworzony na mocy prawa unijnego każda międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim; każdy podmiot prawny z siedzibą w państwie trzecim określonym w programie prac.

Ponadto uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria kwalifikowalności konsorcjum:

  • RIA i IA: trzy osoby prawne; każda z trzech osób prawnych ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym; wszystkie trzy osoby prawne są od siebie niezależne. CSA: jedna osoba prawna z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;