Projekt dotyczący legalnej migracji z państwami trzecimi AMIF-2018-AG-INTE-2

O co chodzi?

Zgodnie z podejściem ram partnerstwa mającym na celu promowanie skoordynowanego, systematycznego i uporządkowanego podejścia, aby zmaksymalizować synergię i dźwignię polityk wewnętrznych i zewnętrznych Unii, we wrześniu 2017 roku Komisja uruchomiła ideę projektów pilotażowych w zakresie legalnej migracji (komunikat w sprawie realizacji europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2017) 558 final). Głównym celem projektów pilotażowych jest promowanie roli, jaką legalna migracja może odgrywać w ogólnym zarządzaniu przepływami migracyjnymi, poprzez zachęcanie i promowanie opracowywania przez państwa członkowskie konkretnych projektów w obszarze legalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej (w tym możliwości odbywania staży).

Niniejsze zaproszenie jest uzupełnieniem zaproszenia MPF w zakresie, w jakim jego celem jest objęcie rozwoju projektów dotyczących legalnej migracji z państwami trzecimi opracowanych przez organy i podmioty niepubliczne. Zapewnienie legalnych ścieżek migracji do UE jest częścią bardziej kompleksowej strategii zarządzania uporządkowanymi przepływami migracyjnymi. Społeczeństwa przyjmujące, kraje pochodzenia i sami migranci mogą odnieść korzyści ze zwiększonego udziału migracji legalnej w ogólnych przepływach migracyjnych kosztem migracji nielegalnej. Ustanowienie legalnych ścieżek z państwami trzecimi może również pomóc UE w rozwiązaniu problemu niedoboru siły roboczej i umiejętności na rynkach pracy państw członkowskich UE. Zakres większej liczby legalnych ścieżek można zwiększyć poprzez określenie odpowiednich mechanizmów, które mogłyby ułatwić dopasowanie popytu i ofert pracy. Obejmuje to zarówno mobilność tymczasową/okrężną, jak i długoterminową, w zależności od potrzeb rynku pracy państw członkowskich UE. Zaangażowanie wielu różnych zainteresowanych stron, w szczególności podmiotów gospodarczych, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji tego priorytetu.

Cele

Konkretnie, celami tego priorytetu są:

  • Promowanie konkretnych ścieżek migracji związanych z pracą i szkoleniami pomiędzy państwami trzecimi a państwami członkowskimi UE, z udziałem pracodawców, innych partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego Rozwój działań mających na celu osiągnięcie lepszego dopasowania umiejętności do zapotrzebowania na rynkach pracy UE, w ścisłej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami rynku pracy, w tym pracodawcami, izbami handlowymi i przemysłowymi, krajowymi organizacjami przedsiębiorców, związkami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, w tym uniwersytetami, sieciami oferującymi szkolenia związane z pracą oraz społeczeństwem obywatelskim Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat skutecznych działań promujących legalną migrację do UE, z uwzględnieniem potrzeb migrantów, społeczeństw przyjmujących oraz krajów pochodzenia

Działania

  • Analiza i opracowanie konkretnych kroków w celu ustanowienia lub ułatwienia mobilności między państwami trzecimi a państwami członkowskimi UE; środki wsparcia na etapie poprzedzającym wyjazd, w tym szkolenia językowe, szkolenia zawodowe, podnoszenie umiejętności i szkolenia w zakresie świadomości w miejscu pracy; środki wsparcia na etapie mobilności, w tym dalsze szkolenia językowe w przyjmującym państwie członkowskim, dostęp do mediatorów kulturowych, szkolenia w miejscu pracy i doradztwo, podnoszenie umiejętności i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Środki wsparcia na etapie reintegracji, w tym wspieranie diaspory we wzmacnianiu wpływu migrantów zarobkowych powracających do kraju pochodzenia na rozwój, mentoring we współpracy z odpowiednimi agencjami lokalnymi, rekrutacja do miejsca pracy poprzez dopasowanie popytu do oferowanych umiejętności po powrocie, a także wsparcie (np. doradztwo, coaching) przy zakładaniu działalności gospodarczej w kraju pochodzenia.

Rezultaty

Projekty finansowane w ramach tego priorytetu powinny osiągnąć następujące rezultaty:

  • Opracowanie konkretnych projektów migracyjnych związanych z pracą i szkoleniami, obejmujących faktyczną mobilność danych obywateli państw trzecich do jednego lub kilku państw członkowskich UE, przynoszących korzyści pracownikowi migrującemu, państwom pochodzenia oraz państwu lub państwom docelowym (UE).

Spodziewane skutki:

Udana integracja obywateli państw trzecich w społeczeństwach UE jest kluczem do sukcesu polityki migracyjnej UE. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie wysiłków państw członkowskich na rzecz integracji obywateli państw trzecich oraz promowanie wymiany doświadczeń i praktyk w tej dziedzinie poprzez finansowanie działań transnarodowych.

W tych samych ramach IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, mogą Państwo skontaktować się z nami i dokładniej omówić dostępne opcje.

Termin: 31 stycznia 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 16 200 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w ramach tego naboru, możesz skontaktować się z nami i dokładniej omówić dostępne opcje.

Skontaktuj się z nami