Opracowanie cząsteczek funkcjonalnych dla powłok biopochodnych

O co chodzi?

Globalny rynek powłok zmienia się i rośnie wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi właściwości i wydajności produktów końcowych (trwałość opakowań, odporność na ścieranie w maszynach itp. Zmiany te otwierają interesujące perspektywy rynkowe dla powłok na bazie bio lub powłok zawierających składniki pochodzenia biologicznego. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, powłoki te nie są jeszcze w stanie konkurować z tradycyjnymi produktami syntetycznymi pod względem właściwości technicznych lub kosztów. Chociaż wiele działań badawczych koncentruje się na poprawie właściwości powłok biopochodnych, zwiększanie ich udziału w rynku w celu zaspokojenia nowego popytu i zastąpienia powłok syntetycznych dopiero się rozpoczyna.

Należy przyspieszyć prace nad opracowaniem produktów pochodzenia biologicznego, które będą spełniały nowe, wysokie wymagania w zakresie właściwości powłok, aby wypełnić przewidywane luki jakościowe i ilościowe.

Szczególnym wyzwaniem w ramach tego tematu jest zastosowanie biopreparatów w celu spełnienia wymagań rynku w zakresie właściwości i wydajności produktów stosowanych w powłokach.

Notes

Zakres:

Opracowanie innowacyjnych biokomponentów do receptur powłok, aby przewyższyć najnowocześniejsze właściwości techniczne i aspekty zrównoważonego rozwoju oraz spełnić nowe wymagania dotyczące powłok w takich zastosowaniach jak materiały opakowaniowe dla żywności, elektroniki, dóbr konsumpcyjnych itp. Wnioski powinny dotyczyć zastosowania nowych biokomponentów w powłoce całkowicie lub częściowo opartej na biologii w celu spełnienia wymaganych poziomów wydajności.

W obu przypadkach wnioski powinny obejmować testowanie opracowanego rozwiązania w docelowym zastosowaniu w celu udowodnienia:

  • lepszych cech i właściwości niż obecnie zidentyfikowane wzorce; oraz mniejszego śladu środowiskowego niż w przypadku obecnie dostępnych produktów.

Obejmuje to również wszystkie istotne i mające zastosowanie technologie przetwarzania w obszarach (termo)chemicznych, katalizy chemicznej i biotechnologii. We wnioskach należy wykazać w skali laboratoryjnej lub pilotażowej, że opracowane produkty i ich dalsze zastosowania mogą przynieść trwałe korzyści środowiskowe i gospodarcze.

Przemysł powinien aktywnie uczestniczyć w działaniach w celu wykazania możliwości integracji opracowanych koncepcji z obecnymi krajobrazami przemysłowymi lub istniejącymi zakładami, tak aby koncepcje te można było szybciej wdrożyć i zwiększyć ich skalę w celu zastosowania w całym przemyśle. We wnioskach należy w szczególności wykazać korzyści w porównaniu z najnowocześniejszymi i istniejącymi technologiami. Można tego dokonać poprzez przedstawienie dowodów na istnienie nowych rozwiązań w zakresie przetwarzania i nowych produktów. Należy przeanalizować wszelkie potencjalne zagrożenia związane z opracowanymi procesami i produktami, aby zapewnić pełną zgodność produktów z prawodawstwem REACH1 i innymi wymogami dotyczącymi toksyczności, wymogami bezpieczeństwa i wszelkim innym stosownym prawodawstwem UE. We wnioskach należy zobowiązać się do przeprowadzenia pełnej oceny wpływu opracowanych procesów lub produktów na środowisko z wykorzystaniem metodyki LCA opartej na dostępnych normach, certyfikacji, przyjętych i zatwierdzonych podejściach. W przypadku tego tematu, LCA nie może koncentrować się wyłącznie na zestawie krytycznych kwestii. Wnioski powinny również obejmować sprawdzenie efektywności ekonomicznej (analiza łańcucha wartości i rynku) opracowanych produktów i procesów oraz, w stosownych przypadkach, analizę skutków społecznych.

W stosownych przypadkach wnioski powinny również umożliwiać przeprowadzenie badań przednormatywnych i konormatywnych koniecznych do opracowania niezbędnych norm jakości produktów.

Wnioski powinny dążyć do komplementarności z istniejącymi projektami finansowanymi w ramach programu "Horyzont 2020", aby uniknąć nakładania się działań, promować synergię i wykraczać poza aktualny stan wiedzy.

Orientacyjne finansowanie:

Uważa się, że wnioski wnioskujące o wkład w wysokości od 2 mln EUR do 5 mln EUR będą w stanie odpowiednio sprostać temu szczególnemu wyzwaniu. Nie wyklucza to jednak możliwości składania i wyboru wniosków, w których wnioskuje się o inne kwoty.

Oczekiwany wpływ:

  • wkład do KPI 1: stworzenie co najmniej jednego nowego połączenia międzysektorowego w gospodarce opartej na biologii; wkład do KPI 2: ustanowienie podstawy dla co najmniej jednego nowego łańcucha wartości opartego na biologii; wkład do KPI 5: stworzenie co najmniej dwóch nowych materiałów opartych na biologii, w tym powłok opartych na biologii w ich składzie; wkład do KPI 8: walidacja co najmniej jednej nowej i ulepszonej technologii przetwarzania odzwierciedlającej "przyrost TRL" od momentu rozpoczęcia projektu; osiągnięcie niższego wpływu na środowisko w przypadku opracowanych receptur powłok niż najnowocześniejsze alternatywy.

W tych samych ramach, IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów w kilku dziedzinach, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu dalszego omówienia dostępnych opcji.

Kwalifikowalność wnioskodawców:

Kwalifikują się wnioski od osób prawnych mających siedzibę w jednym z następujących krajów:

  • Państwa członkowskie UE.
  1. Kilku wnioskodawców, składających wspólny wniosek, powinno wybrać w swoim gronie organizację wiodącą, zwaną koordynatorem. Koordynator i jego partnerzy muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności. Wnioski muszą być składane przez osobę prawną. Konsorcjum (tj. koordynator i jego partnerzy) musi składać się z co najmniej trzech (3) różnych podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech (3) państwach członkowskich. Wnioskodawcy powinni wykazać, że posiadają udokumentowane doświadczenie w odniesieniu do wszystkich zadań i pakietów roboczych opisanych wcześniej w sekcji 2.1 tekstu zaproszenia. Powinno to obejmować udzielanie pomocy MŚP w stosowaniu technik wytwarzania przyrostowego i opracowywaniu nowych produktów z wykorzystaniem tej technologii. We wnioskach nie należy jednak uwzględniać wnioskodawców, którzy sami są ośrodkami badawczymi lub są bezpośrednio zaangażowani w codzienną działalność takich ośrodków. Udział tego samego partnera w więcej niż jednym wniosku nie jest dozwolony; wnioski, których członek uczestniczy w więcej niż jednym konsorcjum składającym wniosek dotyczący projektu, nie kwalifikują się i zostaną wykluczone z zaproszenia.